11 Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán – Trường THPT Đa Phúc mới nhất

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán – Trường THPT Đa Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 12

Năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 1 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 2: Cho hàm số y = – x4 + 2x2 + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số chỉ có 1 cực tiểu B. Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu

C. Hàm số chỉ có 1 cực đại D. Hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu

Câu 3: Phương trình:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 2 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

có nghiệm trên (1 ;3√3] khi:

A. m ∈ [ 2; + ∞)  B. m ∈(- ∞;0)  C. m ∈ [0;2]  D. m ∈ (0;2]

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y = – x4 – 2x2 trên [-1 ;1] là:

A. 8   B. 0      C. -8        D. -3

Câu 5: Số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = x4 + 2x2 -1  và y = -x2 + 3 là:

A. 3    B. 1      C. 2      D. 4

Câu 6: Hàm số nào sau đây đồng biến trên?

A. y = x3 + x2 + 2x + 1    B. y = x4 – 2x2 +3   C. y = – x3–2x -2

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 3 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 7: Số cực trị của hàm số y = 4x4 + 1 là:

A. 2    B. 0        C. 3            D. 1

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), tam giác ABC vuông cân tại A, SA = a, AB = 2a. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

A. 2a3   B. 2/3a3     C. 4a3             D. 1/2a3

Câu 9: Số nghiệm thực của phương trình:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 4 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

A. 4      B. 1            C.3          D.2

Câu 10: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại B, AB = a, góc ACB = 30o. Độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 5 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + x trên [0 ;1] là:

A. B. C. D. 2

Câu 12: Hàm số y = (1 –x) / (x +1) luôn nghịch biến trên:

A. Ø                               B. (- ∞; -1) và (1; + ∞)

C. (- ∞; 1) và (1; + ∞)    D. (- ∞; -1) và (-1; + ∞)

Câu 13: Nghiệm của phương trình 2x + 2x-1 = 4  là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 6 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 14: Cho a = log2 3, b = log2 5. Kết quả của log30 1350  theo a,b là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 7 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 15: Khi tăng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì thể tích của hình lập phương mới sẽ:

A. Tăng 8 lần. B. Tăng 6 lần C. Tăng hai lần     D. Tăng 4 lần

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã

Câu 16: Hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 8 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 17: Giá trị của m để hàm số y  = x3 +2(m-1)x2  +(m-1)x+5 đồng biến trên R là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 9 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 18: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a√6 chiều cao bằng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AB. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.AMN?

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 10 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 19: Hàm số y = x3 – 3x2 + mx +1 đạt cực tiểu tại x = 2 khi:

A. 0 ≤ m < 4      B. m > 4      C. 0 < m ≤ 4          D. m = 0

Câu 20: Tập xác định của hàm số: y = (x2 – 4) – 3 là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 11 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 21: Năm 2016 diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn khoảng 6.765 (ha). Giả sử sau mỗi năm diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn giảm 20%  so với diện tích hiện có. Hỏi sau 10 năm nữa diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn sẽ còn lại khoảng  bao nhiêu ha?

A. 730(ha)  B. 676,5(ha)  C. 726,4(ha)      D. 1353(ha)

Câu 22: Số nghiệm của phương trình 22×2 – 7x + 5 = 1 là:

A. 1    B.      2 C. 3          D. 0

Câu 23: Cho S.ABC có SA ⊥ (ABC), tam giác ABC vuông tại B, SB = 2a, BC = a. Thể tích S.ABC là a3. Khoảng cách từ A đến (SBC) là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 12 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

C. 6a                           D. 3a

Câu 24: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

A. 1  B. 2        C. 0              D. vô số

Câu 25: Nghiệm của phương trình log5 (x-1) + log5 (x+3) = log5(4x-3) là:

A. x = 5/2  B. x = 0    C. x=2      D. x = 0; x = 2

Câu 26: Phương trình đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = (x-1)/(x+1) lần lượt là:

A. y =1;y = -1    B. x=1; x = -1    C. x = -1; y = 1   D. x = 1; y = -1

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCDABCD là hình chữ nhật, AB = a, BC = a √3 ; SA ⊥ (ABCD), SA = a √2. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 13 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 28: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d, (a#0) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 14 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

A. a,c > 0,b < 0    B. a,b,c,d > 0    C. a,b > 0; d <0    D. a,d > 0; c < 0

Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, SA ⊥ (ABC),  BC = 2a. Góc giữa (SBC)(ABC) bằng 30o. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 15 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 30: Đạo hàm của hàm số: de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 16 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 17 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 31: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 18 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 19 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 20 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Nghiệm của phương trình f’(x) = 0  là:

A. 0     B. 1    C. 2      D. e

Câu 33: Hàm số y = 10 √(1-9x2) có giá trị lớn nhất bằng:

A. – 10    B. 10     C. 1        D. 0

Câu 34: Trong các hình đa diện sau đây, hình đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu?

A. Hình chóp tam giác B. Hình chóp ngũ giác đều

C. Hình chóp tứ giác D. Hình hộp chữ nhật

Câu 35: Rút gọn biểu thức:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 21 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

được kết quả là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 22 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 36: Cho hàm số y = e.x + e-x. Nghiệm của phương trình y’ = 0 là:

A. x=0  B. x=-1    C. x=ln2        D. x=ln3

Câu 37: Xét hàm số: y = -1/ (x2 +10) trên (-∞ ;1], chọn khẳng định đúng?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1/10

B. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất bằng -1/10

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1/10

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1/10 và giá trị lớn nhất bằng -1/11

Câu 38: Phương trình 32x-1  + 2m2 – m – 3 = 0 có nghiệm khi:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 23 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 39: Các điểm cực trị của hàm số:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 24 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

A. x = 1 và x = -3  B. x= -1 và x= 3  C. (1 ; -2)       D. y = -2 vày = 26/3

Câu 40: Cho hàm sốy =(4x-1)/(2-x) có đồ thị (C). Giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho độ dài đoạn AB nhỏ nhất là:

A. 2√14    B. 2√6      C. – 2        D. 2

Câu 41: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, chiều cao 9 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 54 π cm2 B. 27 π cm2 C. 27 π cm3      D. 54 π cm3

Câu 42: Một quả bóng rổ size 7 có đường kính 24,8 (cm) thì diện tích bề mặt quả bóng đó là:

A. 51,25 π (cm2)            B. 205,01 π (cm2)

C. 615,04 π (cm2)    D. 153,76 π (cm2)

Câu 43: Một người thợ định làm một thùng để đựng 2m3 nước dạng hình trụ (không nắp). Để tiết kiệm vật liệu nhất cần làm đáy của thùng có bán kính là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 25 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 44: Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 26 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 27 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

Câu 45: Giá trị của biểu thức: de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 28 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

A. -25        B. 25          C. 11/2          D. 11.

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã

Câu 46: Khoảng cách từ điểm A(3 ;2) đến giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x+1 / x-1 là:

A. 2      B. 4      C. √2        D. √5

Câu 47: Hàm số y = – x4 + 2x2 – 3  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-1; 1) B. (- ∞; 0) C. (- ∞; -1) và (0;1)   D. (- 1; 0) và (1; + ∞)

Câu 48: Hình chóp đều S.ABCD có, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng. Giá trị của  để thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất là:

A. 60o B. 90o C. 30o       D. 45o

Câu 49: Giá trị cực đại của hàm số: de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 29 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc

A. 1 B. -4/3  C. 5/3        D. 3

Câu 50: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCDA’B’C’D’. Diện tích S là:

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan truong thpt da phuc 30 - Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - Trường THPT Đa Phúc


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – MÔN TOÁN 12

Câu     ĐÁP ÁN
1     D
2     B
3     D
4     B
5     C
6     A
7     D
8     B
9     A
10     A
11     B
12     D
13     C
14     C
15     A
16     D
17     B
18     A
19     D
20     B
21     C
22     B
23     D
24     D
25     C
26     C
27     D
28     D
29     C
30     C
31     C
32     B
33     B
34     C
35     B
36     B
37     C
38     A
39     A
40     C
41     A
42     C
43     A
44     A
45     A
46     A
47     C
48     D
49     D
50     B
 

Có thể bạn quan tâm

  • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Kim An
  • Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Trung Hòa
  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 12 số 2 học kì 2 (Phần 3)
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán – Trường Tiểu học Minh Khai
  • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kỳ Phú
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh – Trường Tiểu học Trúc An
  • Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Long Hậu