119 Cách hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Tài khoản 128 theo TT 200 – Asia Soft mới nhất

Cách hạch toán thông tin tài khoản 128 – Khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Theo Thông tư 200/Năm trước/TT-BTC ngày 22/12/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015). Thay thế chế độ kế toán theo Nghị quyết 15: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài chứng khoán kinh doanh).

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình tăng, giảm các khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài chứng khoán kinh doanh), như: Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước có kỳ hạn (bao gồm các loại kỳ phiếu, kỳ phiếu). phiếu), trái phiếu và cổ phiếu phát hành thêm mà tổ chức phát hành phải mua lại vào một thời điểm xác định trong tương lai, cũng như các khoản cho vay nắm giữ đến ngày phát hành, mua lại với mục đích hưởng lãi suất định kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. Tài khoản này không phản ánh các loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ để mua và bán kiếm lời (thể hiện ở thông tin tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh). kỳ hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng tiêu dùng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng… Khi lập BCKT, hạch toán địa bàn căn cứ vào thời gian còn lại (dưới 12 tháng hoặc từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo và giải trình) để cung cấp dưới dạng tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

c) Doanh nghiệp phải hạch toán công bằng, kịp thời các biến động về giá cả của các hoạt động kinh tế, tài chính và vui chơi giải trí phát sinh từ các khoản đầu tư vốn như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi lỗ khi thanh lý, nhượng bán, các khoản đầu tư nắm giữ để trưởng thành.

d) Đối với các khoản tiền gửi góp vốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định pháp luật, kế toán cần ghi nhận khả năng bị thu hồi. Nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy không thể tịch thu một phần hoặc một số khoản góp vốn đầu tư thì kế toán phản ánh số lỗ vào ngân sách kinh tế, tài chính trong kỳ. Trong trường hợp không xác định được số lỗ một cách đáng tin cậy và an toàn, kế toán không được ghi giảm khoản góp vốn đầu tư, nhưng phải công bố trong báo cáo kinh tế, tài chính thông tin về khả năng bị tịch thu khoản góp vốn.

Bạn đang đọc: Cách hạch toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – TK 128 theo TT 200 – Asia Soft

đ) Tại thời điểm lập Báo cáo kinh tế, tài chính, kế toán phải ghi nhận lại các khoản góp vốn đầu tư được phân loại là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ: – Tỷ giá mua ngoại tệ tiền gửi là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước mà doanh nghiệp mở thông tin về tài khoản tiền gửi; – Tỷ giá áp dụng đối với các khoản đầu tư góp vốn đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn là tỷ giá mua của Ngân hàng Nhà nước nơi doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các giao dịch thanh toán (do doanh nghiệp tự lựa chọn).

2. Kết cấu và nội dung thông tin tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong vốn đầu tư tăng. Bên Có: giảm giá trị các khoản đầu tư góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Số dư bên Nợ: giá trị các khoản đầu tư góp vốn hiện có giữ đến ngày đáo hạn tại thời điểm lập thuyết minh.

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phản ánh thông tin của 3 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số tiền hiện có của khoản tiền gửi có kỳ hạn. – Tài khoản 1282 – Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số lượng hiện có của các loại trái phiếu mà đơn vị có khả năng và dự kiến ​​nắm giữ đến ngày đáo hạn. – Tài khoản 1283 – Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và hiện có của các khoản cho vay ký quỹ giữa các bên không được thanh toán trong giao dịch thị trường như chứng khoán. Tùy thuộc vào hợp đồng, các khoản vay ký quỹ đầy đủ có thể được tịch thu một lần khi đáo hạn hoặc trả góp. – TK 1288 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm, hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài tiền gửi ngân hàng, hàng hóa abcxyz, trái phiếu và các khoản cho vay) như CP thưởng buộc tổ chức phát hành để mua lại tại một thời điểm cụ thể trong các giấy tờ thương mại trong tương lai.

3. Phương pháp kế toán phần lớn một số nhiệm vụ kinh tế tài chính

3.1. Trường hợp cấp, cho vay, mua các khoản đầu tư góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi: Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, có các TK 111, 112.

3.2. Phải phản ánh định kỳ các khoản phải thu về lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay: TS. 138 – Phải thu khác (1388) Dr. 128 – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (thu nhập chính) Có TK 515 – Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính.

3.3. Trường hợp tịch thu các khoản đầu tư vào vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi: Có TK 635 — Chi phí kinh tế, tài chính (trường hợp bị lỗ) Có TK 635 Có TK 128 — Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ) Có TK. 515 – Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính (trường hợp lãi).

3.4. Kết chuyển tiền gửi vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sang tiền gửi vốn đầu tư của công ty con, đối tác kinh doanh, công ty liên kết, Ghi: Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý) Nợ TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý) Có TK 635 – Chi phí kinh tế, tài chính (nếu lỗ) Có TK 128 – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ) Các tài khoản liên quan (nếu cần bổ sung vốn) Có TK 515 – Thu nhập hoạt động kinh doanh, tài chính và giải trí (nếu lãi).

3.5. Kế toán các khoản thanh toán giao dịch trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn: a) Trường hợp mua trái phiếu để hưởng lãi trước: – Khi thanh toán trái phiếu để hưởng lãi, ghi trước: Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( 1282) Có các TK 111, 112,… (số thực chi) TK 3387 – Lợi nhuận chưa phân phối (lãi nhận trước).

Xem thêm: Sàn chứng khoán quốc tế ‘đốt tiền’ dân chơi: Nguy cơ bạc tỷ từ các khóa học

– Định kỳ tính và kết chuyển lãi cho kỳ báo cáo theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi: Nợ TK 3387 – Thu nhập chưa thực hiện Có TK 515 – Thu hoạt động kinh tế, tài chính vui chơi giải trí.

– Để khôi phục nguyên giá trái phiếu khi đáo hạn, ghi: Nợ các TK 111, 112,… Có TK 128 – Đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).

b) Trường hợp mua trái phiếu để hưởng lãi định kỳ: – Khi thanh toán tiền mua trái phiếu, ghi: Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282) Có các TK 111, 112,…

– Định kỳ phản ánh lãi trái phiếu: Nợ các TK 111, 112, 138 Có TK 515 – Thu hoạt động kinh tế, tài chính và vui chơi giải trí.

– Để khôi phục nguyên giá trái phiếu khi đáo hạn, ghi: Nợ các TK 111, 112,… Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).

c) Trường hợp mua trái phiếu để hưởng lãi như sau: – Khi thanh toán tiền mua trái phiếu, ghi: Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282) Có các TK 111, 112,…

– Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận chênh lệch giá theo số lãi phải thu của từng kỳ, ghi: TS. 138 – Phải thu khác ( 1388 ) TK 515 – Thu hoạt động kinh tế, tài chính và vui chơi giải trí.

– Khi trái phiếu đáo hạn sẽ bị tịch thu cả gốc và lãi trái phiếu, ghi: Nợ TK 111, 112,… Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( 1282) Có TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) (kỳ tính lãi) TK 515 – Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính (lãi phải trả).

3.6. Hạch toán lỗ do không tịch thu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa phân bổ vào các khoản phải thu khó đòi: Nếu có bằng chứng cho thấy một phần hoặc một số khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đã được thu hồi đầy đủ thì không bị tịch thu ( ví dụ như người phát hành chứng từ vỡ nợ, phá sản…) thì kế toán phải công nhận tư cách pháp nhân và xác lập giá trị góp vốn đầu tư, có thể bị tịch thu toàn bộ. Nếu tổn thất có thể được xác định một cách chắc chắn và chắc chắn, thì chênh lệch giữa tổng giá trị có thể thu hồi và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư phải được ghi nhận vào ngân sách kinh doanh (Tài chính, bút toán: Nợ TK 635 – Chi phí kinh tế tài chính 1288).

– Trường hợp sau khi ghi nhận tổn thất, có bằng chứng thuyết phục là có thể thu hồi được toàn bộ tổn thất, kế toán ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị bị tịch thu toàn bộ cao hơn giá trị ghi sổ của khoản góp vốn đầu tư, ghi: tiến sĩ 128 – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( 1281, 1282, 1288 ) Có TK 635 – Chi phí kinh tế, tài chính.

Đọc thêm: Kiếm tiền tỷ từ cổ phiếu, nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào đất nền, tiếp tục lãi lớn

3.7. Đánh giá lại số dư các khoản tiền gửi đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: – Trường hợp ghi lãi: Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Trường hợp bị lỗ, ghi: Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Cho vay TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nguồn: kế toán Tiến Ứng.

Nguồn: https://kenhKinhdoanh.net
Danh mục: Kênh kinh doanh