53 Trách Nhiệm Bảo Vệ Tổ Quốc Của Học Sinh mới nhất

https://www.youtube.com/watch?v=YrEStRhkz0I

Câu hỏi: Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Trả lời:

– Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Bạn đang xem: Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của học sinh

– Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

– Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

– Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

– Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Cùng Top lời giải mở rộng kiến thức về trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước Tổ quốc nhé!

1. Tại sao phải bảo vệ Tổ quốc?

Bảo vệ Tổ Quốc, vì:

– Thể hiện lòng yêu nước, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc.

– Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.

Để thực hiện nghĩa vụ bv tổ quốc học sinh cần làm gì?

+ Trung thành với tổ quốc, với chế độ abcxyz.

+ Tích cực học tập, rèn luyện thân thể , giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm: Đâu Là Một Trong Những Đặc Trưng Của Pháp Luật Thể Hiện Ở? Các Đặc Trưng Của Pháp Luật Là Gì

+ Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

+ Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

+ Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

2. Học sinh có trách nhiệm

Trách nhiệm của học ѕinh

– Ra ѕức học tập tu dưỡng đạo đức.

– Rèn luуện ѕức khỏe, luуện tập quân ѕự.

– Tích cực tham gia phong trào bảo ᴠệ trật tự an ninh trong trường học ᴠà nơi cư trú.

– Sẵn ѕàng tham gia nghĩa ᴠụ quân ѕự, ᴠận động người khác làm nghĩa ᴠụ quân ѕự.

3. Chức năng bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước là gì?

– Chức năng bảo vệ Tổ quốc là một trong những chức năng cơ bản quan trọng nhất của nhà nước và là chức năng của mọi nhà nước. Đó là những phương diện hoạt động của nhà nước nhằm mục đích chống lại các thế lực thù địch bên ngoài, những âm mưu chống phá từ bên trong, nhằm giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trước đây, nhiều nhà nước thường phát động chiến tranh xâm lược nước khác. Ngày nay, nhiều nhà nước vẫn tìm cách áp đặt ý chí của mình đối với nước khác. Trong điều kiện đó, các nhà nước phải thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ đất nước, chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược cũng như các ảnh hưởng tiêu cực khác từ bên ngoài.

4. Nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

– Tổ chức xây dựng và bảo vệ là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của mạng nước ta; is the system have a feature of rule in the media of water go double with the keep water of the people of the clan. Vì thế, nhận thức đúng mối quan hệ này trong tiền cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, làm cơ sở chỉ đạo là vấn đề quan trọng, cấp thiết bị.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 11 Trang 24 Sgk Công Nghệ Lớp 11, Bài Tập Công Nghệ 11 Trang 24

– Tổng kết một số vấn đề – thực thi 30 năm mới về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc abcxyz, Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng nước đi đôi với giữ nước sự tồn tại của luật pháp và sự phát triển của dân tộc ta. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc abcxyz là quy định của pháp luật phát triển cách mạng nước ta ”. This is the whole cạn kiệt sức lực, có tính quy luật, trên cơ sở luận và thực hiện cách mạng nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, xem xét dưới góc độ khoa học, nội dung của hệ thống xây dựng và quốc gia bảo vệ không phải là một đại lượng bất biến, mà có tính lịch sử, công cụ và được xác định một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của mạng. Chính vì thế, trong hiện tại tiền cảnh, để tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc đổi mới và phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, chúng ta phải làm sáng những nội dung mới về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc abcxyz; on the database, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước một số vấn đề phương pháp luận trong chương trình chiến lược, chiến lược chính, đó là chỉ đạo thực hiện công việc xây dựng và tổ chức bảo vệ trong điều kiện mới.